ขอบอกไว้ก่อนว่าเราเป็นฝ่ายเสื้อแดง เราชอบทักษิณมากกว่า ปชป. อย่างไรก็ตามความวุ่นวายของบ้านเมืองในปัจจุบันมันเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครยอม ใคร เอาแต่ด่าข้อเสียของคนอื่น ไม่คิดที่จะช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง ดังนั้นบทความการวิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลใหม่จะเป็นไปในทางสร้างสรรค์และสง เสริมมากกว่าจะจ้องเอาผิด

บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้แก่ผู็อ่าน เพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายของรัฐบาล สามารถตรวจสอบและร่วมคิดในการพัฒนาประเทศ


**นี่เป็นนโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์ที่เสนอต่อ กกต. เพื่อจดทะเบียน ๒๐ พ.ย. ๕๐ แต่ยังไม่ได้ประกาศใช้ในถานะรัฐบาล**

http://www.democrat.or.th/intention/in_com3.htm

1.  ยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาความไม่สงบ มีนโยบายโดยสังเขป ดังนี้

1.1 กำหนดให้มีรองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรี รับผิดชอบการแก้ปัญหาโดยทำหน้าที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ที่จะจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ และทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายและทุกภาคส่วนในการร่วมแก้ปัญหาให้ได้ผล อย่างเป็นรูปธรรม

1.2 การใช้การทูตเชิงสร้างสรรค์กับต่างประเทศ ในการแก้ไขปัญหา

1.3 ใช้กระบวนการยุติธรรมกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม ทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลผู้กระทำผิดอื่น

ตรง ส่วนข้อ 1 เป็นการแก้ปัญหาในทางการเมืองในรูปแบบของการใช้อำนาจรัฐ การตั้งรองนายกเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดทำให้รัฐบาลเข้าใกล้ปัญหามากขึ้น ด้วยการทูตกับกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องปรกติ เราไม่ขอกล่าวมากตรงส่วนนี้2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2.1 กำหนดให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น “ เขตพัฒนาพิเศษ ” ด้านเศรษฐกิจมีนโยบายโดยสังเขป ดังนี้

2.1.1  ให้สิทธิพิเศษทางภาษี อาทิ การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของการโอนที่ดิน ยกเว้นภาษีนิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม

2.1.2  ยกเว้นการนำส่งเงินสบทบกองทุนประกันสังคมทั้งของนายจ้างและลูกจ้าง เป็นระยะเวลาหนึ่ง

2.1.3 จัดให้มีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับผู้ประกอบการอย่างเพียงพอ

2.1.4 การพัฒนาให้เป็นเขตอุตสาหกรรมสินค้าฮาลาล

2.1.5 พัฒนาให้จังหวัดชายแดนใต้เป็นศูนย์กลางการค้าไม้หอม ( กฤษณา)

2.1.6 เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร

2.1.7 ส่งเสริมโครงการพลังงานทดแทนในชุมชน

2.1.8 เพิ่มทักษะแรงงานไทย สนับสนุนให้ไปทำงาน เพื่อหารายได้ในต่างประเทศ

2.1.9 เปิดด่านชายแดนเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว

ตรง นี้เป็นแนวนโยบายที่น่าสนใจ กล่าวคือรัฐบาลจะแก้ปัญหาโดยนำความเสริญและรายได้เข้าสู่ชมชนร่วมกับการใช้ อำนาจรัฐ แนวทางทั้งเก้าข้อเป็นวิธีในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ด้วยความหวังว่ารายได้ และความเจริญจะทำให้ปัญหาเบาบางลง เราคิดว่าเป็นแนวคิดที่ดี น่าสนใจ ปัญหาคือเรื่องความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว คงยากทีรัฐบาลจะดึงผู้คนเข้าไปในดินแดนที่อันตราย หากยังไม่มีวิธีทำให้พวกเขามั่นใจเสียก่อนว่าจะไม่ตายฟรี


2.2 กำหนดให้เป็น “ เขตพัฒนาพิเศษ ” ตามวิถีอิสลาม ดังนี้

2.2.1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดสรรงบประมาณเป็นกรณี พิเศษ ในอัตราก้าวกระโดด เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึงโดยเร็ว

2.2.2  ส่งเสริมให้เป็น “ ศูนย์กลางอิสลามศึกษานานาชาติ โดย พัฒนาปอเนาะแบบดั้งเดิมให้เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพในระดับ นานาชาติ รวมทั้งเพิ่มเติมหลักสูตรพัฒนาอาชีพควบคู่ไปด้วย

2.2.3 จัดให้มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยไม่มีดอกเบี้ย

2.2.4 ส่งเสริม และสนับสนุนให้มี สถาบันการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ในรูปแบบต่างๆ

2.2.5  จัดตั้ง “ กองทุนซากาด ” ในชุมชนอย่างเป็นระบบ โดยให้คณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดเป็นผู้ดูแล

2.2.6 จัดตั้ง “ ศาลซารีอะห์ ” เพื่อดูแลกรณีพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดก

2.2.7 สนับสนุนให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบอิสลาม


(ซา กาตคือการบริจาคของอิสลาม จะกำหนดให้บริจาคเป็นอัตราส่วนตามรายได้ เข้าใจว่ารัฐบาลจะตั้งกองทุนรวมเงินพวกนี้เพื่อช่วยคนทียากไร้ในชุมชนโดยอา ศับการควบคุมของคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัด)

ตรงส่วนนี้เป็น การเสนอให้เห็นว่ารัฐบาลต้องการอยู่ร่วมกับพวกเขาอย่างสันติไม่ได้มาในแนว ทางที่จะทำลายวิถีชีวิต หรือเป็นศัตรูกับวิธีอิสลาม แต่เป็นการช่วยส่งเสริมวีถีอิสลามหากพวกเขายินดีร่วมกับรัฐบาล


โดย สรุปนโยบายของพรรค ปชป. ในการแก้ปัญหาภาคใต้มีสามแนวทางคือ พัฒนาการเข้าถึงของอำนาจรัฐบาล พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และเป็นมิตรกับวิถีอิสลาม

**สำคัญที่สุดคือเราหวังว่าจะเอาที่ร่างมาสวยๆ นี่ไปประกาศใช้จริง**

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลconfused smile

#2 By โปรแกรมบัญชี (58.9.162.242) on 2009-01-22 22:46

ขอบคุณค่ะ

#1 By ศึกษาต่ออเมริกา (61.90.98.200) on 2009-01-21 01:07